Warunki Usług

Google Drive

Niniejsze Warunki korzystania z Dysku Google do prezentacji zdjęć (dalej „Warunki”) regulują korzystanie z Dysku Google do wyświetlania zdjęć w celach wewnętrznych.

1. Definicje

Użytkownik: osoba fizyczna lub prawna, która korzysta z Dysku Google do wyświetlania zdjęć.
Organizator: osoba fizyczna lub prawna, która udostępnia zdjęcia Użytkownikom na Dysku Google.
Zdjęcia: pliki graficzne udostępniane przez Organizatora na Dysku Google.

2. Dostęp do zdjęć

Organizator udostępnia zdjęcia Użytkownikom poprzez udostępnienie im linku do folderu na Dysku Google.
Użytkownicy mogą wyświetlać zdjęcia tylko w celach wewnętrznych, np. podczas prezentacji lub spotkań.
Użytkownicy nie mogą pobierać, kopiować, udostępniać ani modyfikować zdjęć bez uprzedniej zgody Organizatora.

3. Odpowiedzialność

Organizator jest odpowiedzialny za treść udostępnianych zdjęć.
Użytkownicy są odpowiedzialni za swoje działania podczas korzystania z Dysku Google.
Google nie ponosi odpowiedzialności za treść zdjęć ani za sposób ich wykorzystania przez Użytkowników.
4. Postanowienia końcowe

Niniejsze Warunki podlegają prawu polskiemu.

Wszelkie spory powstałe w związku z niniejszymi Warunkami będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Google.
Google zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych Warunków w dowolnym momencie.
Dodatkowe postanowienia:

Organizator może określić dodatkowe warunki korzystania ze zdjęć, np. dotyczące sposobu ich wyświetlania lub udostępniania.
Użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania wszystkich obowiązujących przepisów prawa, w tym dotyczących ochrony danych osobowych.
Niniejsze Warunki stanowią integralną część Regulaminu Dysku Google.

Uwaga:

Niniejsze Warunki są jedynie przykładem i mogą wymagać dostosowania do konkretnych potrzeb Organizatora.

Utrwalmy razem wyjątkowe chwile!